ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.mamsss.be

Mamsss streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.mamsss.be onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


Groepslessen
*Deelnemers dienen een account te maken op ons online boekingssysteem/ de app (https://mamsss.trainin.app ).

*Alvorens inschrijven dient de deelnemer een beurtenkaart, lessenreeks of losse les aan te kopen via de shop. Deze betalingen gebeuren online of mobiel via bankcontact (ook app). De kostprijs vindt u terug op de website en kan wijzigen.

*Deelnemers kunnen inschrijven via het online boekingssysteem/ de app (https://mamsss.trainin.app ), u gaat naar de les die u wenst te volgen en schrijft u in.

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Deze kan in uw ongewenste- of spam mail terecht komen.

Bij inschrijving, verklaart de deelnemer automatisch de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden kan u hier terug vinden.

* De app verleent de deelnemers ertoe om zelf groepslessen in te plannen en te beheren. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn/haar gewenste groepslessen. Mamsss kan dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk worden gesteld bij het laattijdig annuleren voor een les.

*Omdat de plaatsen voor de lessen beperkt zijn en er veel interesse is willen we iedereen een gelijke kans geven. Om te vermijden dat mensen zich snel inschrijven, en een plaats ‘wegnemen’ voor andere die wel kunnen, werken we met de volgende annuleringsvoorwaarden.

*Omdat wij weten dat het leven met een baby onvoorspelbaar is, kan u steeds kosteloos annuleren 12u voor de start van de lessen.Dit kan je zelf via de app doen. Graag vragen wij wel dit zo snel mogelijk te doen opdat we andere mama’s de kans kunnen geven om mee te komen sporten. Annuleer je binnen de 12u voor de start van de les, wordt deze les aangerekend.

*Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht kan de les door Mamsss geannuleerd worden. In dit geval kan u opnieuw inschrijven voor een volgende les, u betaalt hier natuurlijk niets voor. Mamsss heeft echter wel het recht om wijzigingen omtrent locatie, programma of planning door te voeren.

* Mamsss is niet verantwoordelijk voor diefstal van meegebrachte voorwerpen/goederen.

* Mamsss kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van materiële voorwerpen/goederen meegebracht door de deelnemer(s).

*Mamsss mag foto's van u en/of uw kind(eren) online publiceren op de website en/of sociale media, gebruiken voor reclamemateriaal,...
Indien u dit uitdrukkelijk niet wenst moet u Mamsss hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.


Webshop
*Voor de verzending is Mamsss afhankelijk van de levertermijn van Bpost, Mondial Relay of DHL.

Privacybeleid

*Mamsss hecht veel belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Bijvoorbeeld bij inschrijving voor een les of workshop of bij bestelling in de webshop. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer (boekhouding) en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

*De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Mamsss, Vleminstraat 19 3850 Nieuwerkerken, freijavandoorn@hotmail.com

*Uw persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan onze boekhouder ter vervolmaking van de boekhouding. An Wolters, Bodemstraat 3A Wellen en aan de begeleider van de les/workshop zodat hij/zij jullie steeds kan informeren via mail en contacteren via telefoon in een noodsituatie. Uw gegevens worden bewaard tijdens het jaar van inschrijving. Onze boekhouder bewaart uw gegevens gedurende 5 jaar.

*Onze nieuwsbrieven worden verstuurd via convertkit, u kan hier steeds vrijblijvend voor uitschrijven via de link onderaan in de mails.

*Mamsss kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

*Bij inschrijving voor een les / workshop en het bijgevolg accepteren van onze algemene voorwaarden gaat u er mee akkoord dat foto's van u en/of uw kind kunnen gebruikt worden op sociale media, onze website en reclame materiaal. Indien u dit niet wenst gelieve ons dit uitdrukkelijk te laten weten via mail freijavandoorn@hotmail.com.

* Mamsss gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

* Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Mamsss overmaakt, worden deze in het bestand van Mamsss opgenomen en worden ze verwerkt voor het beheer van het klantenbestand, voor het uitvoeren van marktstudies, praktische omkadering, om de deelnemer te informeren over de nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.

Intellectuele eigendom

*Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de deelnemer dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, workouts, producten en overige inhoud op de website producteneigendom zijn van Mamsss en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

*Het is (de deelnemer) uitdrukkelijk verboden om workouts, muzieklijsten, producten, ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door Mamsss, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen partijen. 

*Het kopiëren, opnemen of andere technieken om te dupliceren van de lessen zijn ten strengste verboden en deelnemers kunnen hierdoor gerechtelijk vervolgd worden.

 

Aansprakelijkheid

*Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van de groepslessen, die deel uitmaken van ons aanbod diensten, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

* Mamsss is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na de groepslessen. De deelnemer is zich ervan bewust dat door de fysieke activiteit deze blessures/complicaties op kunnen treden zonder dat er sprake is van onrechtmatig handelen dan wel nalatigheid van Mamsss. 

* De deelnemer is verplicht om blessures, pijn of vermoeidheid tijdens, voor of na de training te melden. Dit geldt ook voor veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie, zolang de overeenkomst loopt. Bij twijfel is de deelnemer verplicht om, alvorens een overeenkomst aan te gaan, een dokter te raadplegen. 

* Mamsss kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, hetzij direct hetzij indirect, die het gevolg is van het verkeerd gebruik van de website van Mamsss of van de diensten. Tevens is Mamsss niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door de deelnemer onjuiste verschafte gegevens of het niet op juiste wijze opvolgen van de verstrekte adviezen. 

* De verbintenis van Mamsss is een inspanningsverbintenis. Mamsss kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door de deelnemer gestelde doelen. De begeleidingsdiensten worden uitgevoerd in het kader van de gevraagde opdracht naar best inzicht, deskundigheid en vermogen.

 

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie, die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit het soort informatie.


Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.mamsss.be op deze pagina.

Wij danken u alvast voor uw begrip en medewerking!